1. BEVEZETÉS

Jelen Általános Felhasználási Feltételek (továbbiakban ÁFF) tartalmazza a MOODSA Tanácsadó Kft. (továbbiakban Szolgáltató), mint közvetítő szolgáltató tulajdonát képező és üzemeltetésében lévő www.standom.hu webportálon (továbbiakban: Webportál) keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételének igénybevevő (továbbiakban Felhasználó) általi használatának feltételeit. A webportál használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁFF nem tartalmaz, a webportálon elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a webportál használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁFF-ben foglaltakat. Amennyiben a Felhasználó regisztrál az oldalon, a „Felhasználási Feltételeket elolvastam és elfogadom” bepipálásával ráutaló magatartással is elfogadja jelen ÁFF-ben foglalt rendelkezéseket és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Az oldalon való regisztráció az ÁFF elfogadása nélkül nem lehetséges.

Szolgáltató jogosult jelen ÁFF-et az oldal Felhasználóinak előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. Az erről való tájékoztatást Szolgáltató a módosított ÁFF hatálybalépését megelőzően kellő időben a Webportálon közzéteszi. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Webportál első használata alkalmával válnak hatályossá az oldal Felhasználóival szemben, az ezt követő szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan.

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, melyet jelen Általános Felhasználási Feltételek mellékelte tartalmaz. Szolgáltató a Webportálon ajánlattevőként megjelenő személyek adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért nem vállal felelősséget.

2. SZOLGÁLTATÓ

MOODSA Tanácsadó Kft.

Székhely: 2049 Diósd, Álmos fejedelem utca 12.

Levelezési cím: 2049 Diósd, Álmos fejedelem utca 12.

Cégjegyzékszám: 13-09-185873

Bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 25890327-2-13

3. DEFINÍCIÓK

Ajánlattevő (Webportálon “Standár”): azon természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági szervezet, kis- vagy őstermelő, aki a Webportálon regisztrál és virtuális boltot (Webportálon “Stand”) nyit ajánlata bemutatásához. Az Ajánlattevő a regisztrációkor alapadatai beszolgáltatására kötelezett (név, cím, e-mail, felhasználónév), míg egyéb adatokat a saját érdekében adhat meg (telefonszám, saját weboldal címe, közösségi média oldal)

Látogató (Webportálon “Standalgó”): minden természetes személy, aki a Webportált annak érdekében látogatja, hogy az ott (Ajánlattevők által) bemutatott ajánlatokat a későbbiekben az Ajánlattevőtől direktben megvásárolhassa, igénybe vehesse és ezért vele kommunikációs célból kapcsolatot létesíthessen. A Látogatónak nem kötelező a Webportálon regisztrálni, de megteheti azt bizonyos szolgáltatások igénybevétele érdekében (pl. korábbi keresési adatok eltárolása). Ehhez alapadatokat kell szolgáltatnia, úgy mint név, e-mail cím.

Továbbiakban az Ajánlattevő és/vagy Látogató “Felhasználó(k)”-ként szerepel.

4. A WEBPORTÁLON FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG

A Webportál elsődleges célja, hogy Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató, a Webportálon keresztül felületet biztosítson ahhoz, hogy bárki, aki Standot regisztrál a Webportálon, feltölthesse az általa vagy saját kisvállalkozása által készített termék- vagy ezáltal nyújtott szolgáltatás ajánlatát annak érdekében, hogy a Webportál Látogatói azt, mint kínálat megtekinthessék és érdeklődés esetén kapcsolatba léphessenek Ajánlattevővel.

Az eladott/megvásárolt/igénybevett termék/szolgáltatás átadása és a pénzügyi teljesítés a Szolgáltatótól teljesen függetlenül, az Ajánlattevő és a Látogató között lezajló előzetes egyeztetéseknek megfelelően zajlik le.

4. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

4.1. FELELŐSSÉG

A Webportál böngészésével és használatával Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Webportál használatára és szolgáltatásaira vonatkozó felhasználási feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért. Egyet nem értés esetéből fakadó félreértésekért Szolgáltató nem vállal felelőséget.

A Webportál üzletszerű használatával egyidejűleg a Felhasználó kijelenti, hogy 18. életévét betöltötte, Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, ha a Webportál szolgáltatásait kiskorúak is igénybe veszik.

Szolgáltató a Szolgáltatást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény (Elkertv.) rendelkezései szerint közvetítő szolgáltatóként végzi, kizárólag információ közvetítő szerepet tölt be az Ajánlattevő és a Látogató között a Webportálon keresztül. Ennek megfelelően a Szolgáltató nem rendelkezik ellenőrzési lehetőséggel a meghirdetett termék, szolgáltatás, szaktudás valódiságára, minőségére, legalitására, és a tranzakció tényleges megvalósulására vonatkozóan, ezért az Ajánlattevő és a Látogató között kialakult vita esetén, Látogató mentesíti Szolgáltatót mindennemű igény, követelés és kártérítési felelősség alól.

Az Ajánlattevő által közzétett tartalomért, és az azzal esetlegesen felmerülő összes vagyoni, illetve nem vagyoni kárért kizárólag Ajánlattevő tartozik felelősséggel. Ajánlattevő köteles gondoskodni arról, hogy az általa a Webportálon elérhetővé tett tartalom harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetett, sem közvetlen módon ne sértsék. Amennyiben harmadik személy, hatóság vagy bíróság eljárást indít, úgy az Ajánlattevő felel az ezzel kapcsolatban felmerülő és a Szolgáltatónak okozott valamennyi kárért, kiadásért. A Webportálon található információk jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Ajánlattevő és Látogató a Webportált kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen és ezen túlmenően sem.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Webportál felhasználói által tanúsított magatartásért. Felhasználók teljes mértékben és kizárólagosan felelősek saját magatartásukért. Jogsértés esetén Szolgáltató teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal annak felderítése végett.

A Felhasználók által a Webportál használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Szolgáltató jogosult az oldalon található, Felhasználó által közzétett bármilyen tartalmat indoklás és előzetes figyelmeztetés nélkül eltávolítani, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az az Általános Felhasználási Feltételekben leírtaknak nem felel meg.

Amennyiben Felhasználó a Webportálon kifogásolható tartalmat észlel, lehetősége van azt jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére, annak módosítására, vagy jogosult felszólítani a tartalmat feltöltőt a törlésre, módosításra.

Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Webportál használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el.

Ajánlattevő vállalja, hogy az általa feltöltött termékeknek / szolgáltatásoknak ő a tulajdonosa és azon 3. személynek nem áll fenn olyan joga mely a webportálon kívüli adásvétel meghiúsítását eredményezné.

Felhasználók a Webportálon elhelyezett hozzászólások vagy vélemények tartalmáért felelősséggel tartoznak. A hozzászólások valóságtartalmáért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal; ha azonban Felhasználó hozzászólása a Szolgáltató – vagy más harmadik személy – jogát, jogos és méltányolható érdekét, illetve közérdeket sérthet, azt Szolgáltató indokolás nélkül törölheti.

Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Webportál használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

4.2. SZERZŐI JOGOK

A Webportál teljes egésze (szövegek, képek, grafikai elemek, logók, egyéb tartalmak) szerzői jogvédelem alatt áll, így kereskedelmi célokra másolni, módosítani, terjeszteni szigorúan tilos!

A Szolgáltató fenntartja minden jogát a standom.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire, ezen kívül pedig a STANDOM és STANDOM.hu márkanevekre egyaránt. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott hirdetéskezelő-felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Webportál tartalmának, valamint egyes részeinek merevlemezre, ssd-re, usb-re, sd kártyára és bármely más adathordozóra, adattárolóra mentése vagy kinyomtatása saját felhasználás céljából sem engedélyezett, kivételt képeznek ez alól a webportál működésre vonatkozó és a Webportálon megtalálható ÁFF és Adatkezelési Tájékoztató. A Webportál tartalmának vagy egyes részeinek bármilyen célú felhasználása – pl. adatbázisban történő tárolására, továbbadás, közzé vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

Sajtótermékben a következőképp jelentethetőek meg az oldalon lévő logók (márkalogó és kategórialogók): a webportálról szóló cikk, kép mellett szerepeltetni kell a standom vagy standom.hu márkanevek egyikét és kötelező megadni a www.standom.hu URL-t, mint forrást.

Internetes oldalakon (ideértve a közösségi média felületeket is) a következőképp jelentethetőek meg az oldalon lévő termékképek: hivatkozni kell a standom.hu vagy standom márkanevekre oly módon, hogy a forrás beazonosítható legyen és az feltüntetett linknek a standom.hu egyik akoldalára kell linkelnie. Szigorúan tilos szexuális tartalmú oldalakon való elhelyezés. Ezektől eltérő módon csak a Szolgáltató előzetes jóváhagyását követően van mód.

A Webportál szolgáltatásainak használatával az oldal regisztrálói, vagyis a Standárok elfogadják, hogy a Standár Webportálon közzétett Ajánlatait a Szolgáltató szabadon felhasználhatja hirdetéseiben, közösségi média oldalain. Ha ezzel Standár nem ért egyet vagy nem szeretné, erre külön írásbeli igényt kell benyújtania Webportál felé az Ajánlatfelvételt követő 24 órán belül. Ez történhet e-mailen: az admin@standom.hu-ra küldve.

5. A WEBPORTÁLON TÖRTÉNŐ AKTIVITÁS / ESEMÉNYEK

5.1. REGISZTRÁCIÓ

A Webportál tartalmának jelentős része elérhető minden, a hatályos magyar jogszabályok szerint jog- és cselekvőképes egyén számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz, majd belépéshez kötöttek.Kétféle regisztrációt különböztetünk meg az oldalon.

  • Egyik esetben Látogató kizárólag azért regisztrál, hogy adatai elmentésre kerüljenek.
  • Másik esetben Látogató regisztrációja során Fiókot is létrehoz, ezáltal Ajánlattevővé (Standár) válik. Standárként a Webportálon virtuális Standot hozhat létre, ahol “kiállíthatja” termékét, szolgáltatását, szaktudását, hogy azt az oldal Látogatói megtekinthessék, arról tudomást szerezhessenek és igény szerint kapcsolatba léphessenek Ajánlattevővel a vásárlás vagy szolgáltatásának igénybevétele érdekében. Standárként a fiók (Stand) létrehozása díjmentesen lehetséges 3 Ajánlat (értsd: termék és/vagy szolgáltatás) bemutatásáig.
  • Az üzenetküldés, értékelés adás, megjegyzés adás feltétele az érvényes regisztráció.

 A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy

   • 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy
   • munkával megszerzett keresményével önállóan rendelkező 14. életévét betöltött kiskorú személy, vagy
   • gazdálkodó szervezet képviselője, aki általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós felhasználói adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál

A „Regisztráció” menüpontra kattintást követően megjelenő felületen (a továbbiakban: regisztrációs felület) látható adatlapot Felhasználó értelemszerűen, valós adatainak megfelelően köteles kitölteni.

Az Felhasználó azonosításához a regisztrációkor kötelezően kitöltendő adatok: név, cím, e-mail cím.

Amennyiben Szolgáltató tudomására jut, hogy Felhasználó által megadott adatok nem valósak, vagy a Szolgáltató előzetes jóváhagyása nélkül két fiókot ugyanaz a személy regisztrál vagy használ, úgy jogosult az érintett Felhasználó hozzáférését részlegesen vagy teljes egészében korlátozni, felfüggeszteni.

A regisztráció sikeréről Szolgáltató e-mailben is tájékoztathatja a Felhasználót, a regisztráció befejezésével azonnal be lehet lépni a Webportálra. Csak és kizárólag élő és valós email cím megadása engedélyezett, hiszen a regisztráció során Szolgáltató ellenőrzi, hogy a megadott e-mail cím valós-e. Fiók létrehozása esetén Felhasználó előfizetési csomagot választ – jelenleg kizárólag az EZER STANDÁR csomag választható, mely ingyenes előfizetési csomag.

Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

A Szolgáltató oldalaira történő regisztrációval továbbá értékesítésre kínált ajánlatainak feltöltésével Ajánlattevő hozzájárul, hogy a rendszerbe általa vagy 3. személy által, megbízás alapján feltöltött fényképeket, adatokat a Szolgáltató a Webportált népszerűsítő reklámcélokra felhasználhatja.

Ajánlattevő (Standár) továbbá elfogadja, hogy a regisztráció során használt email címet Szolgáltató kommunikációs és értékesítési céllal is használhatja, de 3. személynek semmilyen esetben sem adja ki.

Amennyiben Ajánlattevő leiratkozik a Szolgáltatótól kapott emailekről, standja automatikusan törlődik a rendszerből, minden korábbi adataival együtt. 

Regisztráció törlése

   • Felhasználó bármikor jogosult a regisztrációjának törlését kérni az info kukac standom pont hu-ra történő e-mail küldésével. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató haladéktalanul gondoskodik a regisztráció törléséről, maximum 3 munkanapon belül. Ajánlattevő és/vagy Látogató felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek az aktív rendszerből.Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.
   • Szolgáltató felhívja az Ajánlattevő vagy Látogató figyelmét, hogy a regisztrációval létrehozott profilt törölni nem tudja abban az esetben, ha egy másik Felhasználó ajánlatát például értékelte (vagy kedvencnek jelölt egy Ajánlattevőt vagy ajánlatot). Az értékelés ugyanis a törlést követően az értékelt Felhasználó oldalán is látható marad mindaddig, amíg az értékelt Felhasználó nem kéri saját regisztrációjának törlését. A törlés kéréséig a Felhasználó profilja inaktív státuszba kerül, tehát nem hozzáférhető a nyilvánosság számára és nem vonható le a Felhasználóra vonatkozó bárminemű következtetés. Szolgáltató kéri az Ajánlattevőt és/vagy Látogatót, hogy csak abban az esetben regisztráljon az oldalra, ha az előzőekben leírtakkal kapcsolatban semmilyen kifogása, fenntartása nincs.
   • A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ajánlattevő vagy Látogató a felelős. Amennyiben Ajánlattevő vagy Látogató tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

5.2. AJÁNLATTEVŐ TEVÉKENYSÉGE

Ajánlattevő a Szolgáltatónak megfizetett előfizetési díj fejében (kivétel ez alól az ingyenes csomag) jogosult a Webportálon virtuális fiókot (Stand) létrehozni, amin belül az általa vagy kisvállalkozásán keresztül előállított termékeit, szolgáltatásait “Ajánlat”-ként feltöltheti és kínálhatja a webportál látogatói számára.

Az Ajánlat lehet termék, szolgáltatás vagy szaktudás.

Az Ajánlathoz tartozhat név, leírás, ár, kép is.

Ajánlattevő a saját Standján maga is bemutatkozhat, megadhatja bármilyen elérhetőségét, ami lehet e-mail, telefonszám, cím, weboldal, közösségi média elérhetőség.

Ajánlattevő maga vállalja a felelősséget azért, hogy bármilyen adatot közzétesz a Standján, ezzel elérhetővé téve a nagyközönség számára. Szolgáltató nem vállal semminemű felelősséget Ajánlattevő által közzétett adatokért.

Ajánlattevőnek választott és befizetett előfizetési csomagjához mérten van lehetősége ajánlatokat feltölteni saját Standja alá.

Ajánlattevőnek lehetősége van saját Standját saját közösségi média felületein reklámozni.

Ajánlattevő vállalja, hogy amennyiben érdeklődő keresi meg a feltöltött ajánlattal kapcsolatban, a megkeresésre reagál és lehetőségeihez mérten kiszolgálja az érdeklődőt.

Szolgáltató nem vizsgálja, hogy Ajánlattevő és Látogató között valóban létrejön-e kommunikáció vagy adásvétel és az rendben zajlik-e. Szolgáltató kizárólag a megismerkedést, Látogató tudomásszerzését Ajánlattevő ajánlatáról segíti elő.

Ajánlattevő már meglévő (készleten lévő) és megrendelhető termékekről, csak későbbi időpontban igénybe vehető szolgáltatásról is készíthet ajánlatot. Az ajánlatok általában tájékoztató jellegűek, azonban arra törekednie kell Ajánlattevőnek, hogy a webportálon kívüli kommunikáció során lehetőleg ne térjen el pl. az ártól ugyanazon ajánlat esetén.

Ajánlattevőnek joga van megjelölni a fizetési és szállítási módokat saját Standján. Az itt szereplő adatokért Szolgáltató szintén nem vállal felelősséget.

Ajánlattevő kötelezettségei

Ajánlattevő kötelezettséget vállal rá, hogy amennyiben Látogatóval írásban vagy telefonon megegyezett a webportálon kínált ajánlat értékesítéséről, igénybevételéről, azt Látogató részére a megegyezett módon rendelkezésre bocsátja.

Ajánlattevő vállalja, hogy nem tölt fel olyan ajánlatot, amit nem saját maga vagy kisvállalkozása nyújt, készít, állít elő, ezáltal nem is értékesíthet ilyen terméket/szolgáltatást. Ellenkező esetben Szolgáltató nem felel Ajánlattevő tetteiért, de tudomást szerezve az esetről azonnali hatállyal megszüntetheti Ajánlattevő fiókját és az illetékes hatóságokat is jogában áll értesíteni.

Ajánlattevő vállalja, hogy tevékenységét a megfelelő hatósági előírásoknak megfelelően űzi, szükség esetén rendelkezik a megfelelő engedélyekkel.

Tiltott tevékenységek

Szolgáltatás használatával tilos minden olyan termék adásvétele és hirdetése, vagy olyan tartalom bárminemű megjelenítése, amely a hatályos jogszabályokba ütközik, vagy

    • trágár, sértő, gyűlöletkeltő, obszcén vagy félrevezető
    • alkalmas más felhasználók jó hírnevének csorbítására,
    • tilos olyan adatok közzététele, amely a Szolgáltatóra vonatkozó nem nyilvános adatok vagy bármely más cég hasonló adatát tartalmazza.

A Webportálon a következő termékek árusítása különösen tiltott:

    • gyógyszer, kábítószer, egyéb tudatmódosító szerek
    • veszélyes vegyi anyag, bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag
    • hamis vagy hamisított termékek
    • termékek amelyek bármilyen módon sértik valamely harmadik fél jogait
    • lopott vagy jogellenes termékek
    • engedélyköteles fegyver, lőszer valamint a közbiztonságra veszélyes egyéb eszközök
    • bármely olyan termék, kötet stb., ami gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre adhat okot, vagy
    • bármi olyan termék, amely a Szolgáltató saját döntése alapján káros a környezetre, közbiztonság, közerkölcs veszélyeztetésére alkalmasnak tekint,
    • olyan tárgyak, eszközök, szoftverek amelyek alkalmasak a szerzői jog, vagy egyéb, szellemi alkotásokhoz való jog megsértésére
    • emberi, vagy állati szervek, szövetek
    • személyes adatokat, vagy e-mail címeket tartalmazó listák
    • ingyenes online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónevek és jelszavak
    • közösségépítő oldal meghívói, e-mail címek
    • diplomamunkák, szakdolgozatok
    • pornográf anyagok vagy szexuális segédeszköz- vagy szolgáltatás továbbá
    • minden olyan termék melynek online történő értékesítését a hatályos magyar jogszabályok tiltják.

Továbbá kifejezetten tiltott a Webportál felületein az MLM rendszerű üzletszerzés, illetve a piramisjátékok hirdetése, ezekbe résztvevők toborzása. Tilos bárminemű pénzkereseti lehetőséget hirdetni Ajánlatok formájában.

Kérdéses Ajánlat esetén az igény felülbírálást igényel(het) Webportál részéről, illetve a regisztráció és adott Ajánlatok felvétele a Webportál részéről bármikor megtagadható.

5.3. LÁTOGATÓ TEVÉKENYSÉGE

Látogató a webportálon szabadon böngészhet az Ajánlattevők ajánlatai között.

A Látogató számára hasznos, kedvelt terméket, szolgáltatást jogában áll megvenni, igénybevenni. Ennek érdekében felveheti a kapcsolatot Ajánlattevővel annak Standján közzétett bármely elérhetőség egyikén.

Látogató vállalja, hogy kizárólag komoly érdeklődés esetén lép kapcsolatba Ajánlattevővel, de az érdeklődéstől bármely pillanatban visszaléphet.

Látogató vállalja, hogy etikusan jár el, ha létrejött a Webportálon kívüli kommunikáció során egyöntetű megegyezés az adásvételre.

5.4. SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGE

  1. Szolgáltató nem felel az általa működtetett online piactéren meghirdetett termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ezen termékek ellenőrzéséért.
  2. Szolgáltató nem felel továbbá az általa működtetett online piactéren szereplő termékek valódiságáért, vagy azért, hogy a Látogatók ténylegesen meg tudják venni/igénybevenni, az Ajánlattevők pedig ténylegesen el tudják adni a termékeket/szolgáltatnak, továbbá nem tudja biztosítani, hogy a Felhasználók az egymás közötti tranzakciót végérvényesen be is tudják fejezni.
  3. Amennyiben a Webportál felületén a Felhasználó által közzétett tartalom jogsértő, úgy a Szolgáltató a terméket eltávolíthatja, ha a jogosulttól erre megfelelő értesítést kap. Szolgáltató a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.
  4. Az Ajánlattevő által a Webportálon közzétett tartalmat Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

5.5. SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL TÁMASZTOTT AJÁNLAT-FELTÖLTÉSI KÖVETELMÉNYEK

A webportálra elsősorban az Ajánlattevő érdekében, másodsorban Szolgáltató megítélésének érdekében kizárólag éles, nem rikító hátterű, letisztult, ízléses fotók helyezhetők el.

A feltöltött ajánlatot a Webportálon található 12 kategória egyikéhez kell kapcsolni, annak érdekében, hogy az érdeklődők könnyebben megtalálhassák. Egy Ajánlattevő több kategóriában is tölthet fel terméket.

A feltöltött ajánlatnak javasolt megfelelő címet, részletese leírást adni, valamint ahhoz a fentiekben részletezett képet csatolni.

Szolgáltató elvárja, hogy Ajánlattevő kizárólag olyan Ajánlatot tölt fel, aminek tárgya minden részletében megfelel a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak.

A kritériumok valamint az ÁFF elfogadásával Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató, amennyiben úgy értékeli, hogy a feltöltött termékek nem felelnek meg a fent meghatározott elvárásoknak, előzetes felszólítás nélkül inaktiválhatja a szóban forgó Standot, illetve ajánlatot, mellyel az ajánlat eltűnik a Webportál nyilvános felületéről. Amennyiben Ajánlattevő ezt követően olyan terméket tölt fel az oldalra, mely a Szolgáltató által támasztott minőségi követelményeknek megfelel, Ajánlattevő kérheti Szolgáltatótól saját Standjának újra aktiválását.

5.6. BELSŐ LEVELEZŐRENDSZER HASZNÁLATA

A Webportálon a belső levelezés elsődleges célja, hogy az Felhasználók egymás között, – anélkül, hogy ezt más Felhasználó látná – kommunikáljanak a Webportálon található Ajánlattal kapcsolatban.

A Szolgáltató jogosult az Ajánlattevő belső üzeneteihez hozzáférni, azt feldolgozni és azt megismerni – amihez az Ajánlattevő a piactér használatával kifejezetten hozzájárul. A Szolgáltató csak az ÁFF és kapcsolódó rendelkezéseinek ellenőrzése végett tekinthet be a belső üzenetekbe.

Szolgáltató belső levelezési rendszerének használatával ellentétes tevékenységek:
Bármely üzenetben szigorúan tilos az alább megjelölt tartalom megjelölése, feltüntetése

   • kéretlen üzeneteket küldeni,
   • saját termékek reklámozási céljával más Felhasználókat megkeresni;
   • káromkodni, sértő, offenzív, pornográf szövegeket és képeket küldeni;
   • másokat fenyegetni, sértegetni, rágalmazni;
   • az érintettekkel való egyeztetés nélkül bárki személyes adatait közzétenni;
   • más Felhasználóval vagy Szolgáltató Szolgáltatásával kapcsolatban valótlant állítani;
   • a többi felhasználót félrevezetni;
   • valamely Felhasználónak a Szolgáltató adminisztrátoraként feltüntetnie magát;
   • a Szolgáltató és a Felhasználók közötti levelezést bemásolni;
   • más hirdetési vagy értékesítési csatornát vagy bármilyen egyéb weboldalt vagy eseményt említeni, népszerűsíteni, annak használatára buzdítani.

A Szolgáltató által a Felhasználónak írt bárminemű üzenetet, válaszlevelet akár a Webportál, akár más weboldalak nyilvános felületein, fórumon, blog bejegyzésben stb. közzétenni tilos.

Szankciók
A belső üzeneteket Szolgáltató moderálhatja. A belső levelezésre vonatkozó szabályokkal ellentétes üzeneteket Szolgáltató értesítés nélkül eltávolíthatja, az üzenet küldőjét inaktiválhatja, illetve kizárhatja a Webportál felhasználói közül.

5.7. AJÁNLATTEVŐ ÉRTÉKELÉSE

Az Ajánlattevő értékelése történhet csillagozással. 1 csillag = nagyon nem tetszik, 5 csillag = nagyon tetszik. Az értékelőtől elvárás, hogy kizárólag saját tapasztalat alapján csillagozzon. Az Ajánlattevőket a csillagozásokból származó statisztikák szerint értékeli a rendszer.

Az Ajánlattevőről vélemény írható, ezt érthetően, egyértelműen és tárgyilagosan kell megfogalmazni, mely a későbbiekben nem módosítható. Ezen vélemény minden Felhasználó számára láthatóvá válik a Webportálon.

A visszajelzések során, ha valamely Felhasználó más Felhasználó jó hírnevét – megalapozatlanul – valótlan, sértő véleményt tesz közzé a Webportál erre szolgáló felületén, ezért felelősséggel tartozik, akár bírósági per esetén is. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a visszajelzésekben, véleményekben foglaltak tartalmáért.

Természetesen negatív kritika is adható, de azt kultúrált módon megfogalmazva kell közzétenni részletes magyarázattal. Ezekre az Ajánlattevő válaszolhat.

A Szolgáltató jogosult az értékeléseket moderálni.

5.8. AJÁNLAT KEDVENCNEK JELÖLÉSE

Webportálon lehetőség van az ajánlatokat kedvencnek jelölni, de ehhez minden esetben regisztrációra van szükség. A kedvencnek jelölt ajánlatok elmentődnek, így a későbbiekben bármikor szűrhetőek annak érdekében, hogy könnyebben visszakereshetőek legyenek.

5.9. ELŐFIZETÉSI RENDSZER

A Webportálon történő ajánlatok bemutatása az előfizetési rendszerbe lépéssel válik lehetségessé. Ajánlattevő kizárólag úgy tud lenni valaki, ha az oldalon regisztrál és fiókot hoz létre. Ehhez szükséges lesz kiválasztani, hogy melyik előfizetési csomagba lép be.

Mivel a webportál még csak most indul, így kizárólag egy csomag választható, ami ingyenes, vagyis minden jelenleg regisztráló Látogató egyben Ajánlattevő is lehet, ha létrehoz egy fiókot (Stand-ot).

Ezen dokumentum a későbbiekben természetesen változni fog, attól függően, hogy milyen előfizetési csomagok kerülnek majd bevezetésre.

5.10. ÉRTESÍTÉSEK

Szolgáltató értesítést küld a Felhasználó részére érkezett belső üzenetekről, a regisztráció során megadott e-mail címre, amennyiben ezt Felhasználó kérte a regisztráció folyamán.

Ez az üzenet lehet üzenet egy másik Felhasználótól vagy Szolgáltatótól érkező levél.

6. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

6.1. PANASZÜGYINTÉZÉS HELYE, IDEJE MÓDJA

A Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

MOODSA Tanácsadó Kft

2049 Diósd, Álmos fejedelem utca 12.

E-mail cím: info kukac standom pont hu

A Szolgáltató a panaszt, amennyiben lehetősége van rá, azonnal orvosolja. Ha a panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, Szolgáltató 30 munkanapon belül érdemben válaszol a Felhasználó kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

6.2. JOGVITÁK

Felek a jóhiszeműség és az együttműködés polgári jogi kötelezettsége, valamint a szerződésükben meghatározottak szerint kötelesek eljárni. A Webportál használatával kapcsolatban felmerülő vitáikat a felek elsődlegesen egyeztetés útján kötelesek rendezni. Továbbá, az adásvételi szerződésből eredő jogvita esetén a jogosult bíróságon érvényesítheti igényét.
A Felek a pertárgy értékétől vagy az eljárás tárgyától függően a Pesti Központi Kerületi Bírósági vagy a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

Jelen ÁFF kiegészítő dokumentuma az Adatkezelési Tájékoztató. Az Általános Felhasználási Feltételek elfogadásával egyidejűleg az abban leírtak is elolvasottnak és elfogadottnak minősülnek.

Jelen ÁFF hatályba lépésének napja 2021. április 21.

Minden jog fenntartva!

MOODSA Tanácsadó Kft.